متقاضیان محترم باید دارای شرایط ذیل باشند:


  •  آشنایی با مبلمان اداری و سابقه فروش مرتبط 
  •  دارا بودن فروشگاه یا شرکت بازرگانی (مالکیت شخصی ، سرقفلی ، اجاره نامه
  •  اعتبار در بازار فروش مبلمان اداری
  •  آشنای با طراحی داخلی
 ​