کارخانه مینو تهران واقع در 
      کیلیمتر 10  جاده مخصوص